Säkerhet

Säkerhet

Sjöfartsskydd (ISPS):

Karlshamns hamns hamnområde omfattas av regelverket ISPS, International Ship and Port facility Security Code. Regelverket omfattar skydd av fartyg och hamnanläggningar, och regleras i Sverige genom Lag (2004:487) om sjöfartsskydd.

Reglerna innebär vissa grundläggande krav, däribland att göra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar samt åtgärder för att förhindra otillbörligt tillträde. I Karlshamns hamn innebär det att allt tillträde till hamnområdet måste kontrolleras, samt att möjligheter för såväl obehöriga som obehörigt gods att ta sig in på hamnområdet enligt ISPS-koden ska elimineras.

Alla transporter och övriga ärenden till hamnarna kommer uteslutande att ske via angivna gater, där också ärendet ska anmälas. Inom dessa områden kommer endast behörig personal äga tillträde. Med behörig personal avses i detta avseende personer som har erhållit ett av Karlshamns Hamn AB utfärdat identitets- eller passerkort samt besättningar.

Transportstyrelsen har som tillsynsmyndighet fastställt och godkänt skyddsutredningar och skyddsplaner för Karlshamns Hamn AB i enlighet med ISPS-koden. Hamnområdena betraktas utifrån detta som skyddsområde.

Kvalitetssäkring för containrar till USA (C-TPAT):

Mellan amerikanska tullen och rederier finns även en kvalitetssäkring (C-TPAT, Customs-Trade Partnership Against Terrorism) vad gäller säkerhet för containrar till USA. C-TPAT påverkar hamnar indirekt, som kan få förfrågningar från rederier om hur containrar hanteras i hamnen och i containerdepåer samt att man kontrollerar att alla containrar är plomberade med sigill.

Den 1 februari 2003 infördes nya regler för förhandsanmälan (manifestering) för gods till USA, där amerikanska tullmyndigheten ska ha anmälan 24 timmar innan godset lastas på fartyget.

Karlshamns Hamn AB har kvalitetssäkrats av kund med export till USA, vilket innebär att hamnen uppfyller de krav, utöver ISPS-kraven, som ställs på oss.