I Karlshamn finns hamnkultur!

En hamn som Karlshamns är en viktig del av infrastrukturen som krävs för industriutveckling, handel och transporter regionalt, nationellt och internationellt. Drift och utveckling av en sådan hamn bygger på långsiktighet och uthållighet. Den kulturen finns starkt förankrad i Karlshamn. Att driva hamn är dyrt med stora investeringar och stora underhållskostnader och är inte särskilt lönsamt. Det är inget för kvartalsekonomer och snabba klipp.

För ett halvt sekel sedan tog framsynta politiker i Karlshamn beslutet att flytta hamnverksamheten från centrum till Stillerydsområdet. Det var ett stort och ekonomiskt påfrestande beslut för kommunen. Och ett beslut som avgjort hamnens utvecklingsmöjligheter som logistiknod i modern tid. Många kommuner tog motsvarande beslut betydligt senare och till betydligt högre kostnad. För 20-30 år sedan initierade Karlshamn det som kommit att bli Sydostlänksprojektet – järnvägsförbindelsen mellan Karlshamn och Södra Stambanan via Älmhult. Nu går projektet mot förverkligande. Det kommer att få mycket stora positiva konsekvenser för utvecklingen i regionen och övriga Sverige. När Sydostlänken kommer till Karlshamn så krävs tillgänglig hamnnära etableringsmark. Därför har Karlshamns kommun förberett ett stort område i direkt anslutning till hamnen. Det finns kritik mot att kommunen är restriktiv kring användningen av den marken och mot ”att marken bara ligger där oanvänd”. Men då förstår man inte förutsättningarna för utveckling av hamn såväl som annan infrastruktur. Det kräver långsiktighet! Hamnnära mark är en ändlig resurs. Man måste använda den till rätt verksamheter. När den är slut så är den slut. Man kan inte å ena sidan verka för att Sydostlänken ska byggas och samtidigt sälja bort mark som krävs för fortsatt utveckling när Sydostlänken kommer. I Karlshamn finns ett brett förankrat intresse och engagemang och en förståelse för hamnens verksamhet. Det är med den uppbackningen som vi satsar vidare på utveckling av hamnen. Just nu bygger vi nytt roro-läge för uppåt 250 miljoner för framtida behov och fortsätter därmed utvecklingen av färjetrafiken som inleddes för över 20 år sedan. I dagarna har godstransporter inletts från Karlshamns hamn via Mukran vidare med tåg till Kina. Transporttiden kan minst halveras jämfört med sjötransport hela vägen och bedöms få väldigt stor betydelse för handeln med Kina. Det här är ett komplicerat projekt som Karlshamns hamn varit inblandat i sedan mer än 10 år tillbaka. Som sagt, hamnverksamhet kräver långsiktighet. Precis som t ex järnvägsbyggande och byggande av nya vägar. En skillnad är att järnvägar och vägar planeras, beslutat och bekostas med statliga pengar. Men Karlshamns hamn ägs av Karlshamns kommun och alla beslut och investeringar tas lokalt och finansieras av Karlshamns Hamn. Däremot kommer stora delar av vinsterna och fördelarna långt utanför kommunens gränser. Så är det att driva hamn! Mats Olsson VD Karlshamns Hamn